GREMO NA FERATE - SAMOVAROVALNI KOMPLETI

Splošni pogoji poslovanja - Delavnice

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za športne in športno turistične programe so sestavni del vseh aktivnosti, programov in paketov Samana d.o.o., različnih medsebojnih in vnaprej dogovorjenih aktivnosti. So pripadajoči del ponudbe/pogodbe, ki jo skleneta Samana d.o.o. (v nadaljevanju: Alpline) in naročnik individualni udeleženec določene aktivnosti, skupina individualnih udeležencev določene aktivnosti ali podjetje, zavod ter različne zveze ali društva, ki v svojem imenu ali za svoje ime pripeljejo na določen paket, program ali aktivnost svoje zaposlene, člane ali poslovne partnerje, ter druge turistične agencije, ki prek svojih mrež prodajajo aktivnosti, pakete ali programe Alpline za svoje goste kot pooblaščena partnerska turistična agencija), ki se prijavlja oziroma naroča in vnaprej rezervira določeno aktivnost, paket ali program.

Z določili Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: SPP) Alpline se naročnik lahko seznani v poslovnih prostorih le tega in/ali na spletni strani, to je na spletnem naslovu www.alpline.si, kjer so SPP posebej označeni na povezavi Splošni pogoji in so splošno dostopni. Sestavni del SPP je tudi cenik aktivnosti športnih storitev, ki so ravno tako objavljene na spletni strani pod posameznimi sklopi ponudbe in v poslovnih prostorih AlpLine-a. Na predhodno željo naročnika lahko pri oddaji oziroma posredovanju ponudbe/pogodbe Alpline naročniku k ponudbi/pogodbi doda tudi SPP.
Aktivnosti, paketi in programi, ki so predmet SPP, so vezani na športni turizem Alpline.

Naročnik je vsaka oseba, podjetje, društvo, zavod, zaključena družba prijateljev ali turistična agencija itd., ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo določenega paketa, programa, aktivnosti ali druge storitve Alpline. SPP se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.alpline.si.

Da je naročnik seznanjen s SPP Alpline in daje nepreklicno soglasje k SPP Alpline, se šteje, ko naročnik izpolni vsaj enega od spodaj navedenih pogojev:

2. OPREDELITEV POJMOV AKTIVNOSTI, PROGRAM IN PAKET

AKTIVNOSTI:

To so športne aktivnosti, ki jih Alpline izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim športnim agencijam. Aktivnosti, ki se izvajajo so: plezanje, gorsko vodništvo, zimske aktivnosti in vse ostale aktivnosti, ki so opredeljene na internetni strani AlpLine-a.

PROGRAMI

To so enodnevni programi za podjetja ali zaključene skupine, ki jih Alpline izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Vključujejo eno ali več aktivnosti v kombinaciji s hrano in pijačo ali v kombinaciji z izposojo opreme ali prevoza.

PAKETI

To so dvo- ali večdnevni paketi, ki jih Alpline izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam.

3. STORITVE, KI SO IN KI NISO VŠTETE V AKTIVNOSTI, PROGRAME ALI PAKETE

V ceno aktivnosti, programov ali paketov so vštete vse storitve, ki so navedene v ponudbi/pogodbi, prijavnici, ki je bila poslana naročniku in ki jo je naročnik s potrditvijo rezervacije potrdil.

Dodatne storitve so vse storitve, ki so naročene dodatno poleg že vnaprej dogovorjene aktivnosti, programa, paketa. Dodatne storitve niso del ponudbe/pogodbe, zato se plačajo posebej v obliki doplačila. Plačilo dodatnih storitev se izvede po opravljeni storitvi v roku 7 dni po tem, ko Alpline naročniku izda račun.

Sem spadajo recimo hrana, pijača, dodane individualne ali skupinske aktivnosti. V nekaterih primerih je lahko hrana in/ali pijača že del ponudbe – v teh primerih se za hrano in pijačo ne doplača, razen če je naročnik naročil še dodatno hrano in pijačo, ki ni bila del predhodno dogovorjene ponudbe/pogodbe. Dodatne storitve naročnik potrdi pisno in pred prihodom, lahko pa dodatne storitve naročnik naroči tudi med trajanjem samega programa, paketa ali aktivnosti.

Druge storitve so storitve, ki niso del programa, so pa za izvedbo programa nujno potrebne, npr. nočitev in hrana vodnikov na večdnevnih programih, kilometrina vodnikov na določeno lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket, prevoz udeležencev na lokacijo, če ga naročnik naroči itd. Druge storitve plača naročnik tudi, če je za izvedbo programa treba ekipo ali del ekipe Alpline začasno premestiti na lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket. Druge storitve so navedene v ponudbi/pogodbi v rubriki Kaj cena ne vključuje.

Skriti stroški so stroški, ki jih agencije in podjetja običajno zaračunajo brez predhodnega opozorila. Tu gre za različne vstopnine, napitnine, nenapovedane obiske različnih trgovin z lokalnimi izdelki itd. Alpline se skritih stroškov ne poslužuje in nikoli ne zaračunava skritih stroškov.

4. PRIJAVE/REZERVACIJE IN VPLAČILA

Naročnik se lahko prijavi oziroma izvede rezervacijo v Alpline prostorih, preko interneta ali po elektronski pošti na enega izmed elektronskih naslovov AlpLine-a.

Ob rezervaciji oziroma prijavi obe strani, tako Alpline kot tudi naročnik, pisno potrdita rezervacijo preko emaila, kar se smatra za podpis pogodbe in je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji ter vsebuje podatke o aktivnosti, programu ali paketu, na katerega se je naročnik prijavil, ali pa se sklicuje na ime programa, kjer so ti podatki navedeni.

Naročnikova prijava/rezervacija velja za potrjeno, ko jo pisno potrdi osebje Alpline in je hkrati izpolnjen vsaj eden od spodaj navedenih pogojev:

5. VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH ter IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri športnih aktivnostih, programih in paketih, ki jih podpiše vsak udeleženec športnih aktivnosti, programov ali paketov:
Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev.

Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, programih ali paketih.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:

Za vsako aktivnost veljajo zgornje omejitve, hkrati pa so posebnosti glede števila udeležencev ter starosti udeležencev napisane pri vsaki aktivnosti oz. programu posebej na internetni strani.

 • Alpline si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.
 • Alpline odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.
 • Alpline si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Ob odpovedi izleta vam povrnemo vse stroške rezervacije, razen če je za posamezen izlet drugače navedeno v prijavnicah (odvisno tudi ali se izlet že izvaja ipd.).
 • Alpline si pridržuje pravico do odpovedi izleta tudi, če število udeležencev ne doseže najmanjšega števila.
 • Po prejeti obvezni opremi za športno aktivnost ob odpovedi (s strani gosta) gost ni upravičen do povračila stroškov. Prav tako niso povrnjeni stroški zaradi krajšega izleta in aktivnosti, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti posameznika.
 • Športna aktivnost poteka od prevzema gostov na dogovorjenem mestu do zaključka izleta oz. aktivnosti na dogovorjenem mestu. Vsaka aktivnost ima posebej opredeljeno.
 • Aktivnost se bo izvajala na lokaciji iz spletne strani na podlagi dogovora, iz razpisa, FB, Instagram.....
 • Pristojnosti za preložitev ture zaradi slabih vremenskih in snežnih razmer ima izkjlučno Alpline in vodnik. Laična menja udeležencev se ne upoštevajo in niso razlog za odpoved ture.
 • Alpline ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti, programa ali paketa.
 • Alpline ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov ali drugega osebja Alpline.
 • Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom aktivnosti in izleta o tem obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca AlpLine-a. Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo, programom ali paketom, morajo biti prijavljene takoj vodniku/inštruktorju oziroma drugi pooblaščeni osebi v Alpline. Alpline ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.
 • Aktivnost bo vodil za to usposobljen vodnik.

Oprema, ki jo mora imeti udeleženec delavnice je vidna na spletni strani organizatorja Alpline. Spisek obvezne opreme, ki jo predlaga vodnik za določeno delavnico bo prejel udeleženec po elektronski pošti.

V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo. Udeleženci morajo biti zdravstveno in nezgodno zavarovani.

Alpline fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za objavo na spletni strani, socialnih omrežjih in druge marketinške namene. Fotografije, ki jih posname Alpline, so last AlpLine-a.

Alpline ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

ODGOVORNOST:

S svojim podpisom na izjavi zase pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:

 • Da sem poučen o športnih aktivnostih organizatorja delavnice Alpline:
  • ki so lahko fizično naporne aktivnosti in jih izvajam na lastno željo,
  • se jih udeležim pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihosomatskih substanc,
  • jih ne izvajam, ker sem na zdravljenju po hujših telesnih poškodbah (operacije kolena, vretenc, kolka, rame, srčni operaciji…) brez predhodne priporočila osebnega zdravnika,
  • sem seznanjen z načinom izvajanja aktivnosti in jih bom izvajal po navodilih vodnika in po internih pravilih športne agencije Alpline, ki sem jih prebral pred podpisom te izjave ali so mi bile povedane pred in med samo aktivnostjo.
 • Da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti organizatorju delavnice (Alpline), proti posameznem vodniku zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.
 • V primeru kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, morate to navesti zgoraj v prijavnici, v nasprotnem smatramo, da ni zdravstvenih težav.
 • V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede vadbe predhodno posvetujte z zdravnikov in seboj na vadbo prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane vadbe.

6. UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o naročniku Alpline varuje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da naročnik s potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji aktivnosti, programa ali paketa ali kadarkoli pozneje.

7. NAROČNIKOVA ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA

Naročnik ima pravico do odpovedi aktivnosti, programa ali paketa, in sicer na istem mestu, kot je rezervacijo potrdil. Odpoved mora biti obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved aktivnosti, programa ali paketa ne upošteva. Če naročnik odpove aktivnost, program ali paket, ima Alpline pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aktivnosti, programa ali paketa. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.

ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA:

Vračilo kupnine zaradi neutemeljenih razlogov naročnika se vrača oz. zadrži:

 • do 30 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Alpline zadrži oziroma zaračuna 40 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 29 do 7 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Alpline zadrži oziroma zaračuna 50 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 6 do 1 dan pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Alpline zadrži oziroma zaračuna 70 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • 0 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Alpline zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • neudeležba brez odpovedi – Alpline zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa.

Če pride do odpovedi rezervacije pri individualnih rezervacijah, mora naročnik to Alpline javiti takoj, in to obvezno v pisni obliki in v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi. Kadar je razlog za odpoved tako poslabšanje zdravstvenega stanja naročnika ali njegovega svojca (ožje sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki naročniku onemogoča udeležbo na aktivnosti, programu ali paketu, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Za odpoved iz zdravstvenih razlogov se naročniku povrne:

 • V primeru odpovedi udeleženca do 30 dni pred datumom odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 90% od celotnega nakazila.
 • V primeru odpovedi udeleženca od 29 do 7 dni pred datumom odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 85% od celotnega nakazila.
 • V primeru odpovedi udeleženca od 7 dni do datuma odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 80% od celotnega nakazila.

Za vse odpovedi iz strani naročnika zaradi neutemeljenih razlogov se vrača z zgornjimi pogoji.

Če se ugotovi, da naročnik nima možnosti udeležbe, se naročnik in Alpline dogovorita za nov termin pod enakimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob prvi potrjeni rezervaciji. Slabo vreme ni razlog za odpoved, če lahko Alpline naročniku zagotovi izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Če se ugotovi, da odpoved ni upravičena, Alpline izda račun naročniku enako kot za opravljeno storitev. Pri novem terminu mora naročnik potrditi nov medsebojno dogovorjen termin Alpline v roku 5 delovnih dni od dne, ko je Alpline pisno poslal naročniku nov medsebojno dogovorjeni datum. Če naročnik v dogovorjenem času ne potrdi novega dogovorjenega termina, lahko Alpline nov ponujen termin ponovno sprosti in ga ponuja drugim naročnikom.

Podjetju, zavodu, društvu ali zvezi, ki odpove rezervirano aktivnost, program ali paket s prvim terminom rezervacije in drugega dogovorjenega termina pisno ne potrdi oziroma ga ponovno odpove, Alpline pošlje račun, ki vsebuje vse dogovorjene storitve na prvotno dogovorjeni rezervaciji. Datum pisne odpovedi prve rezervacije je osnova za sestavo računa.

Če odpoved predloži podjetje, ki ima s Alpline sklenjeno medsebojno kompenzacijo, se podjetju ravno tako ponudi nov termin, ki ga naročnik predhodno potrdi. Če tudi v tem novem terminu naročnik dogovorjene kompenzacije ne izvede, se kompenzacija zaključi in se šteje za izvedeno. V nasprotnem primeru namreč Alpline utrpi gospodarsko škodo, ker rezervira termine, ki zaradi neprihoda naročnika ostanejo prazni.

8. ODPOVED ALI SPREMEMBA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA S STRANI ALPLINE

Alpline si skladno z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe aktivnosti, programa ali paketa v naslednjih primerih:

 • V primeru odpovedi iz strani AlpLine-a zaradi premalo prijavljenih udeležencev
 • Alpline si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Alpline pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da rezervacije predhodno ne bi potrdila, če bi ob sklenitvi pogodbe obstajale informacije o izrednih okoliščinah. V tem primeru Alpline ne vrača že vplačane kupnine.
 • Alpline si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti eden ali več naročnikov ali naročnikovih gostov neposredno krši določbe, ki so zapisane v Splošnih navodilih Izjava za odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih. V tem primeru Alpline ne vrača že vplačane kupnine.
 • Alpline si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa pristojna oseba, ki dela in nastopa v imenu Alpline, ugotovi, da določena oseba/določene osebe na določeni aktivnosti, programu ali paketu ni/niso fizično in/ali psihično sposobna/sposobne napora, ki ga od nje/njih zahteva aktivnost, program ali paket, in bi z nadaljevanjem aktivnosti, programa ali paketa ogrožali svoje in tuje zdravje ali življenje, pred začetkom aktivnosti, programa ali paketa tega ni bilo mogoče opaziti ali zaznati, naročnik pa osebja Alpline o tem ni obvestil. V tem primeru Alpline ne vrača že vplačane kupnine.

9. REKLAMACIJE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem in vodji aktivnosti, programa ali paketa oziroma neposrednemu izvajalcu storitev.

Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, naročnik z neposrednim izvajalcem storitve ali z vodjo aktivnosti, programa ali paketa sestavi pisno potrdilo oziroma reklamacijski zahtevek, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani naročnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je naročnik grajal storitev na kraju samem.

Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo vodnika, šoferja, gostinca, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja in če je vezano na paket, ki ga prodaja Alpline.

Alpline je dolžna prvič pisno odgovoriti naročniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb skladno z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler Alpline ne izda odgovora, se naročnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi ali sodnim ustanovam oziroma dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Alpline bo reševala samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem.

10. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Naročnik je soodgovoren in zagotavlja Alpline, da nima nihče od udeležencev aktivnosti, programa ali paketa pred prihodom na aktivnost, program ali paket zdravstvenih zadržkov ali omejitev za opravljanje aktivnosti, programov ali paketov.

Naročnik se zaveda, da je pri vseh aktivnostih, programih in paketih, ki jih izvaja Alpline, povečan dejavnik tveganja za poškodbe in druge nevarnosti, zato v nobenem primeru aktivnosti, programi in paketi niso primerni za nosečnice in osebe, ki imajo različne poškodbe hrbta ali so utrpele druge resne poškodbe ali operacije in se je potrebno posvetovati predtem z zdravnikom. Ravno tako aktivnosti, programi in paketi niso primerni za osebe s povečanim krvnim tlakom in za osebe, ki imajo težave s srcem. Vsi, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da o tem Alpline obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti, programa ali paketa.

11. DARILNI BONI

V Alpline so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje do datuma, ki je naveden na bonu oziroma kuponu. Če ni navedeno drugače, lahko darilne bone do datuma veljavnosti unovčite v Alpline za izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Ob tatvini ali drugačni morebitni odtujitvi darilnega bona za terjatev Alpline ne odgovarja. Bona ni mogoče v nobenem primeru zamenjati za gotovino. Darilne bone je prepovedano in kaznivo kopirati ali kako drugače razmnoževati. Veljajo samo originalni darilni boni Alpline, ki imajo tudi unikatno aktivacijsko kodo.

12. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah za aktivnosti iz ponudbe Alpline je že vključen davek na dodano vrednost. Cene, ki so pripravljene za individualne programe in pakete že vsebujejo davek na dodano vrednost. Ob sporu med strankami je za vse spore pristojno okrajno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse ponudbe/pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.alpline.si, kjer so redno ažurirane vse spremembe, v tiskani obliki pa so vedno na voljo v poslovni enoti Alpline.
Vanja Eržen, direktorica

GDPR-VARSTVO OSEBIH PODATKOV

SPLOŠNO

Alpline, športna agencija, Britof 27, 4000 Kranj (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o proizvodih in storitvah upravljavca. Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu.

OSEBNI PODATKI

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev oz. dejavnost (prijava na e-novice ali prijava na razpisane tečaje in ostale programe, ki jih upravljalec ponuja). Ti osebni podatki so: ime in priimek, poštna številka in kraj, telefonska številka, ime organizacije ali podjetja, rojstni datum, spol, zdravstvene posebnosti, E-poštni naslov in IP naslov.

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika. Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.

Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, upravljavec ne bo več uporabljal.

Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov [email protected]

VAŠE PRAVICE

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal – alpline.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preveril vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da nas kontaktirate na [email protected]

UPRAVLJALEC

Več vaših osebnih podatkov je podjetje Samana d.o.o., Britof 27, 4000 Kranj
Kontaktna oseba za varstvo vaših podatkov je Vanja Eržen.

Ferate v Sloveniji - Vodnik Slovenskih Ferat na enem mestu

Kaj je ferata? Dandanes je feratanje zelo popularna športna disciplina. Z razvojem športnih ferat, katere so lahko dostopne, krajše, kar pa ne pomeni, da niso zahtevne, se lahko na ferato odpravimo popoldne po službi in je prijetna oblika rekreacije.

Gremo na zajle, športne ferate vabijo!

© 2023 AlpLine & Samana | Vse pravice pridržane